Hvilke produkt specifikationer kan Hazera tilbyde?

Grønsagsdyrkningen er blevet højt specialiseret og meget intensiv. Som en følge af producenternes og plantetiltrækkernes stigende krav er frøkvaliteten forbedret.

Frø er et naturprodukt, og de skiftende produktions/klimaforhold påvirker slutproduktet. Det vil derfor ofte være vanskeligt at give nøjagtige informationer om slutspiring og andre forhold vedr. frøkvaliteten. For bedst muligt at imødekomme kundernes krav har Hazera defineret standarder for de forskellige frøkategorier. De oplyste spireevner er Hazera minimums krav der er udregnet på baggrund af ISTA´s metoder og tolerancer. I de tilfælde hvor frøene ikke opfylder disse krav Informerer Hazera kunden.

GENERELLE DEFINITIONER

Normal frø
Som regel har normalfrø ikke været forarbejdet. Det sælges efter vægt eller stk. afhængig af produktet. Kvaliteten følger de nationale standarder.

Præcisionsfrø
Precisionsfrø har undergået en yderligere kvalitetsforbedring. Varen er størrelses-sorteret og har højere spireevne. Frøene sælges pr. stk.

Priming
Primet frø defineres som en aktivering af spiringen med henblik på en hurtigere piring og en mere ensartet fremspiring. Frøene sælges pr. stk.

Piller
Piller defineres som frø der er dækket af en pillemasse for at sikre en ensartet form og størrelse, med henblik på en mere ensartet såning. Der kan tilsættes forskellige stoffer til pillemassen. Piller sælges pr. stk.

Filmcoating
Filmcoatning omslutter hele frøet og er oftest tilsat farve. Den oprindelige frøform bevares. Der kan tilsættes forskellinge stoffer til coatningen. Dersom coatningen er tilsat insekticider er der benyttet en farvekode. Frøene sælges pr. stk.

Gluecoating
Denne metode benyttes til at påføre plantebeskyttelsesmidler næsten støvfrit på frøet. Et farvestof kan være tilsat.

Spireoplysninger
Oplysning om spiringforhold er i overensstemmelse med ISTA procedurerne og gælder på afsendelsesdagen.

Udtryk der benyttes ved beskrivelsen af planters reaktion på sygdomme/ pathogener

1. Indledning  

Forskellige grader af specifitet eksisterer i forholdet mellem vært og skadegører. Identifikation af disse forhold kræver brug af avancerede analysemetoder. En vurdring af om en plante er følsom overfor en given skadegører kan være Afhængig af den anvendte analyseform. Det er derfor vigtigt at understrege at Følsomheden overfor skadegørere kan variere over tid og sted idet miljøforhold Og nye patogeners evne til at bryde resistens kan ændre de oprindelige forhold.

2. Definitioner

Immunitet: ikke modtagelig for infektion eller angeb af sygdom eller pathogen.

Resistens: et udtryk for plantens evne til at modstå angreb af af et specifik sygdom/pathogen i forhold til en modtagelig plante.

Man taler om 2 former for resistens:

Højresistent (HR): Sorten undgår angreb og udvikling af sygdom/pathogen under
normale smitteforhold -når den sammenlignes med modtagelige sorter. Sorterne kan dog have symptomer på angreb under kraftige smitteforhold.

Intermediate (IR): Sorten modvirker angreb af sygdom/pathogen, men viser flere tegn på angreb end HR resistendte sorter.IR sorter vil have færre symptomer på sygdomme og angreb end modtagelige sorter under ens smitteforhold.

Modtagelighed: En plantes manglende evene til at modstå vækst og udvikling af et specifikt pathogen.